Organizačné pokyny - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Ubytovanie:
Ubytovanie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku.

Konferenčný poplatok:
• fyzicky prítomní účastníci konferencie: 70,- EUR (poplatok zahŕňa pracovné materiály, vydanie zborníka, občerstvenie počas konferencie, raut)
• sprevádzajúca osoba: 50,- EUR (poplatok zahŕňa občerstvenie počas konferencie, raut; nezahŕňa účasť na rokovaní počas konferencie ani konferenčné materiály)
• on-line účastníci: 30,- EUR (poplatok zahŕňa vydanie zborníka)

Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 01.06.2023
V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

Platobné a fakturačné údaje:
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol (VS): 103170
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie (povinné!)

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia.
Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah