Organizačné pokyny - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Ubytovanie:
Ubytovanie nie je zahrnuté v cene konferenčného poplatku.

Konferenčný poplatok:
Výška konferenčného poplatku je 70,- EUR.

Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 30. 5 2021.
V prípade nedodržania tohto termínu organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu!

Platobné a fakturačné údaje:
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol (VS): 103170
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie (povinné!)

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia.
Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah